นางสุมาลี ศรีจันทร์งาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง