นายยสินทร สุทธิกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง