ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสุมาลี ศรีจันทร์งาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง