รางวัลจปฐ.ดีเด่น ประจำปี 2561#

#รางวัลจปฐ.ดีเด่น ประจำปี 2561# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่นประจำปี 2561 อำเภอสบปราบ ทั้ง 3 รางวัล โดยวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัล ทั้ง 13 อำเภอ ในงานการจัดประชุมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./ กชช.2 ค) แก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ผู้ได้รับรางวัลของอำเภอสบปราบ ประกอบด้วย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ
2. ผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดีเด่น ได้แก่ นางอนงค์ สเปาวงศ์ ผู้จัดเก็บข้อมูลฯ บ้านหนองวัวแดง ต.นายาง
3. ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดีเด่น ได้แก่ นางนฤมล เตจ๊ะ ผู้บันทึกข้อมูลฯ ต.สมัย

 

 

(Visited 31 times, 1 visits today)