บันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอสบปราบ

บันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอสบปราบ  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสบปราบ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอสบปราบ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสบปราบ ประจำปี 2561 ระหว่างอำเภอสบปราบ ส่วนราชการ และตัวแทนผู้นำชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธาน บันทึกข้อตกลงมีการขับเคลื่อนจำนวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
2. สงเสริมและดูแลเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมประชาชนให้ดูแลสุขภาพ โดยยึดหลัก 3อ. 2 ส.
4. ร่วมกันเคารพกติกา และมีวินัยทางการจราจร
5. ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ คัดแยกขยะให้ถูกต้อง

     

(Visited 39 times, 1 visits today)