นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสบปราบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบจังหวัดลำปาง