ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกรรณิการ์ คำเหล็ก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอสอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน