ข่าวประชาสัมพันธ์

นางขวัญจิต ไชยฟู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอสอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน