สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ

จังหวัดเพชรบูรณ์

นางอรทัย จันทร์ผ่อง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สพจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีเทพ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน