ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทตรี

@อำเภอศรีธาตุ@16 พ.ค.61

นางภัทราวดี หมั่นเรียน (พัฒนาการอำเภอศรีธาต)มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ กองคำ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน
?ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทตรี เพื่อพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ และวางแผนการติดตามการดำเนินงานกลุ่มสมาชิกที่ค้างชำระ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โดยม ีนายวงศ์วริศ เหมียดไธสง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธาน ในครั้งนี้

(Visited 38 times, 1 visits today)