พก.ร่วมเป็นวิทยกร โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562