โครงสร้างบุคคลากร

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม

พัฒนาการอำเภอ

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชนาภัทร สอนซ้าย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านข่า
รับผิดชอบตำบลสามผง

นางทวีสิน ศิริวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเอื้อง
รับผิดชอบตำบลนาเดื่อ

นายเพียว ศิริวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาคำ
รับผิดชอบตำบลหาดแพง

นางสาวพิชญานิน วิโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าบ่อสงคราม

นางสุภาพร ศรีประทุม

เจ้าพนักงานพัฒนาพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลโพนสว่าง
รับผิดชอบตำบลศรีสงคราม

นางสาววรวรรณ แก้วคำสี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 223 times, 1 visits today)