สพอ.ศรีสงคราม…ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสงคราม ครั้งที่ 1/2563

เข้าชม 5 ครั้ง

>>>วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยนางพิชญานิน  วิโย นว.พช.ชำนาญการ (พัฒนากร) และทีมงาน พช.ศรีสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสงคราม (กพสอ.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปการดำเนินงาน รายละเอียดการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ แจ้งผลการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการประชาสัมพันธ์งานกทบ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563

>> ในการนี้ นางชุติมา  ใบภักดี ประธาน กพสอ. พร้อมด้วยคณะฯ ได้มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม และนายทศพร  แก้วดี พอ.ศรีสงคราม ด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ชั้น 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

–เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565–

>> Change for Good<<

(Visited 5 times, 1 visits today)