สพอ.ศรีสงคราม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ.สามผง ม.1

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสุรพล แก้วอินธิ เป็นประธานคณะกรรมการประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด ) ประจำปี 2562 พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสามผง หมู่ที่ 1 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อติดตาม ประเมินผล และประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต Way Of life ให้เป็นรูปธรรม โดยยึดหลักทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คู่คุณธรรม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดนครพนมต่อไป  ในการนี้ นายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาชีพ ประชาชนบ้านสามผง และทีมงาน สพอ.ศรีสงคราม ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านสามผง

(Visited 4 times, 1 visits today)