พก.ร่วมกิจกรรมเปิดหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียง บ.นาเดื่อ ม.9

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน  ศิริวงค์ นว.พช.ชำนาญการ เข้ร่วมกิจกรรมเปิดหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำบลนาเดื่อ โดยมีนายสิทธิกร  สมบูรณ์พร้อม ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอศรีสงครามเป็นประธานเปิด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 9

(Visited 8 times, 1 visits today)