พช.ศรีสงคราม ร่วมเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2562

เข้าชม 14 ครั้ง

🕖วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

✅ นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน ศิริวงค์ นว.พช.ชำนาญการ นำผู้นำจากหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2562 จำนวน 2 หมู่บ้าน (บ้านหนองนกทา หมู่ 5 ตำบลโพนสว่าง และบ้านสามผง หมู่ 1 ตำบลสามผง) หมู่บ้านละ 3 คน เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2562 ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาจอก หมู่ 5 ตำบลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

(Visited 14 times, 1 visits today)