ข่าวประชาสัมพันธ์

นายบุญปลี้ม แก้วประเสริฐ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีสงคราม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงานร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา