รายงาน BPM ปี 2561

 

 

1.รายงาน BPM โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

2. รายงาน BPM โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู็จัดเก็บข้อมูลจปฐ.ประจำปี 2561

3. รายงานBPM โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

4. รายงาน  BPM โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

( กิจกรรม บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล )

5. รายงาน  BPM โครงการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทฯ ( ศจพ.อ.)

6.รายงาน  BPM โครงการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

7. รายงาน  BPM โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน ( SSG )

8.รายงาน  BPM โครงการประชุมเชิงปฏิบัติคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

9.รายงาน  BPM โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด

10.รายงาน  BPM โครงการขยายผลสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

 

  1. ยงาน  BPM โครงการ E
(Visited 124 times, 1 visits today)