ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพันธ์ หมั่นหมาย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสิงหนคร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน