ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพัณณิตา ประถมมูล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีณรงค์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน