ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีณรงค์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน