5 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผญบ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส ที่ 1 เช่นการเตรียมพื้นที่เป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP QD ฯลฯ พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลสิงห์ทอง ปี 2562 ประเภทผู้นำอาสาพัฒนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

5 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผญบ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส ที่ 1 เช่นการเตรียมพื้นที่เป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP QD ฯลฯ พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลสิงห์ทอง ปี 2562 ประเภทผู้นำอาสาพัฒนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 5 times, 1 visits today)