4 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ ฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส ที่ 1 เช่นการเตรียมพื้นที่เป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP QD ฯลฯ โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

4 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ ฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส ที่ 1 เช่นการเตรียมพื้นที่เป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP QD ฯลฯ โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 3 times, 1 visits today)