สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่

จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวเพ็ญศรี จุมพล

พัฒนาการอำเภอศรีเมืองใหม่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

5 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผญบ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส ที่ 1 เช่นการเตรียมพื้นที่เป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP QD ฯลฯ พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลสิงห์ทอง ปี 2562 ประเภทผู้นำอาสาพัฒนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

05 พฤศจิกายน 2562 / 14:37 น.

5 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาว [...]

อ่านเพิ่มเติม

4 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ ฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส ที่ 1 เช่นการเตรียมพื้นที่เป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP QD ฯลฯ โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

05 พฤศจิกายน 2562 / 14:21 น.

4 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเ [...]

อ่านเพิ่มเติม