โครงสร้างบุคคลากร

นางกนกวรรณ พาภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ

นางกนกวรรณ พาภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยาง,นารุ่ง

นายทวีศักดิ สวัสดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองขวาว,ขวาวใหญ่

นางขวัญแข อ่อนสำอางค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตรมไพร,หนองเหล็ก

นางอุบล เพียรชอบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแตล,ช่างปี่

นางสาวสมใจ จารัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุดหวาย,ผักไหม

นางจันทร์เพ็ญ ชิณภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแหนองบัว

ส.อ.ชวลิต จารัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลระแงง,จารพัต

นายมงคล บุญประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตรึม,คาละแมะ

(Visited 408 times, 1 visits today)