ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุชาติ ปริญญาเชษฐ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน