โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย

พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต

นายธีรยุทธ เศียรอุ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะแพน ตำบลเขาปู่

นางสาวธนยพร ข้างแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขาย่า

นางสาวนุชรีย์ ดำผอม

เจ้าหน้าที่ฌาปณกิจกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 178 times, 1 visits today)