11 ตุลาคม 2562 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมพื้นที่ รับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี มท.3

11 ตุลาคม 2562 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพื้นที่รับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายเสรี จิตรเวช หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต นางสุกฤตา พ้นภัย พัฒนาการอำเภอบางแก้ว พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ และนักวิชาการจังหวัดฯ รับการตรวจเยี่ยม ณ บ้านขาม สายน้ำมีชีวิต อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

(Visited 19 times, 1 visits today)