นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดเวที ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที ครั้งที่ 2

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน หมู่ที่ 7 บ้านหัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

(Visited 113 times, 1 visits today)