โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ( หมู่บ้านเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ) บ้านเขาย่าออก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ( หมู่บ้านเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง [...]

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ( หมู่บ้านเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้) บ้านห้วยครก หมู่ที่ 4 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ( โครงการหมู [...]

อ่านต่อ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สพจ.พัทลุง และนักวิชาการฯ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นายเสรี จิตรเวช  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาก [...]

อ่านต่อ