ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sibanphot วันที่ 27 เม.ย. 2561

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sibanphot วันที่

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

บริการของเรา