นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sibanphot วันที่ 27 เม.ย. 2561

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sibanphot วันที่

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

บริการของเรา