สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม

จังหวัดลำปาง

นางสายสมร บุญเฉลิม

พัฒนาการอำเภอเสริมงาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน