โครงสร้างบุคคลากร

นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม

พัฒนาการอำเภอเสนางคนิคม

นางสางพรทิพย์ บุญสิม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไฮ ตำบลโพนทอง

นายคมอนันต์ จันทเกษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไร่สีสุก ตำบลนาเวียง

นายสุทิศ เบ็ญมาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเสนางคนิคม ตำบลหนองสามสี

นางสาวทิพย์สุดา ทองแก้ว

อสพ. รุ่นที่ 70
รับผิดชอบงานธุรการ/สำนักงาน

นางสาวธิดารัตน์ หินทอง

เจ้าหน้าที่ กทบ.

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 118 times, 1 visits today)