“สืบสานปรัชญาของพ่อ…สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เข้าชม 43 ครั้ง

โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ครูฝึกระดับตำบล

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 อำเภอเสนางคนิคม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ครูฝึกระดับตำบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือทีมครูฝึกตำบล 7 ทีม จำนวน 90 คน เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการขั้นตอนต่างๆ จากทีมวิทยากรอำเภอ ประกอบด้วย การทบทวนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความตระหนักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ การตั้งปณิธานทำความดี การประกาศตนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการมอบหมายภารกิจ นอกจากนั้นทีมครูฝึกตำบลได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ในระดับพื้นที่ต่อไป

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอาจอง ผิวงาม ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี และมีนางสาวนันท์นภัส สุวรรณา พัฒนาการอำเภอ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติโดยพร้อมเพรียง

 

 

(Visited 43 times, 1 visits today)