ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเสนางคนิคม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน