ประชุม OTOP

วันที่  17  ตุลาคม   2562   นางสาวพัชรา   ดำรงค์พิวัฒน์   พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์  พณิชตระกูลพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ นางจันทิรา  สุทธิประเสริฐ ประธานเครือข่าย  OTOP  อำเภอเสนา ผู้ประกอบการ 3-5 ดาว และ OTOP ชวนชิม  ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายถวิล  ยี่สุ้นแสง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา  ศาลากลางจังหวัด

(Visited 2 times, 1 visits today)