นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเสนาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา