ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววัฒนา มหาแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน