ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา [...]

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ และร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR) [...]

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพแก่ครัวเรือน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงบดำเนินงาน โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพแก่ครัว [...]

อ่านต่อ

26 กรกฎาคม 2561 สพอ.สว่างแดนดิน แจกพันธ์ปลาดุกให้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ ในโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้ครอบครัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 695 ครัวเรือน

[...]

อ่านต่อ

23 – 26 กรกฎาคม 2561 ทีม สพอ.สว่างแดนดิน เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมนักเล่าเรื่องและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร

[...]

อ่านต่อ

ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ทีม พช.สว่างแดนดิน นำคณะผู้นำชุมชน/ครัวเรือน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศึกษาดูงานบ้านปลาค้าว และ บ้านนาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

[...]

อ่านต่อ

11 พฤษภาคม 2561 อำเภอสว่างแดนดิน จัดงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพลังสตรีสว่างแดนดิน เพื่อแก้ไขปัญหา เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

[...]

อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ฮมแสน หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร พร้อมนายธนธรณ์ เจริญชัยและ นางมุกดา บุตรละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าสะอาด ม.8 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พร้อมทีม พช. อ.สว่างแดนด

[...]

อ่านต่อ