โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน

นายวัชรากร แวงโสธรณ์

พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางศศิธร เชิงหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน
นายภักดี พรมเมือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางบัวเงิน สรรพโภชน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพีรพงษ์ พิสิษฐพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวนิดา พรหมวิชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอรกัญญา แก้วคำแสน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
น.ส.การะเกด เลี่ยมยองใย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางมณฑนา ยามา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(Visited 662 times, 1 visits today)