ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ และร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย งบดำเนินงาน คือ โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์***คลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์***ประกาศ เหลื่อมล้ำ ***คลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์***ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตฯ ***คลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์***รายละเอียดวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตฯ

(Visited 116 times, 1 visits today)