3 พฤษภาคม 2561 นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.สว่างแดนดิน) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2

(Visited 44 times, 1 visits today)