1 พฤษภาคม 2561 นายวัชรากร แวงโสธรณ์ พอ.สว่างแดนดิน มอบหมายให้นางสาวการะเกด เลี่ยมยองใย (นว.พช.ปก.) ร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เวทีทีี่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น ม.4 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมเวที 336 คน

(Visited 114 times, 1 visits today)