11 พฤษภาคม 2561 อำเภอสว่างแดนดิน จัดงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพลังสตรีสว่างแดนดิน เพื่อแก้ไขปัญหา เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

[...]

อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ฮมแสน หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร พร้อมนายธนธรณ์ เจริญชัยและ นางมุกดา บุตรละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าสะอาด ม.8 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พร้อมทีม พช. อ.สว่างแดนด

[...]

อ่านต่อ

3 พฤษภาคม 2561 นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.สว่างแดนดิน) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2

[...]

อ่านต่อ

1 พฤษภาคม 2561 นายวัชรากร แวงโสธรณ์ พอ.สว่างแดนดิน มอบหมายให้นางสาวการะเกด เลี่ยมยองใย (นว.พช.ปก.) ร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เวทีทีี่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น ม.4 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมเวที 336 คน

[...]

อ่านต่อ