นายวัชรากร แวงโสธรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสว่างแดนดินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sawangdaendin วันที่ 27 มี.ค. 2562

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sawangdaendin วันที่ 08 มี.ค. 2562

ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพแก่ครัวเรือน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงบดำเนินงาน โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

บริการของเรา