ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเทียมใจ ทรัพยะประภา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน