ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสทิงพระอำเภอสทิงพระ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา