สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์

พัฒนาการอำเภอสารภี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้