ข่าวประชาสัมพันธ์

-

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอซับใหญ่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซับใหญ่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน