สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข

จังหวัดน่าน

นางประกายศรี วิปุละ

พัฒนาการอำเภอสันติสุข

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน