สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศ ปี 2561

เข้าชม 25 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศ ปี 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมกับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ร่วมกับ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนี้ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเวทีประชุม วางแผนและแนวทางในการขับเคลื่อนงานของหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี บ้านหม้อ หมู่ 2 ตำบลป่าไผ่ เป็นพื้นที่เป้าหมายในปี 2561 นี้

(Visited 25 times, 1 visits today)