ข่าวประชาสัมพันธ์

นางลัดดา พรหมเมือง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสันทราย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน