ข่าวประชาสัมพันธ์

นางลัดดา พรหมเมือง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสันทราย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี 2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย มอบหมายให้นางศุทธาดา สายปินตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด จัดเวทีประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมกับ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มามอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อน ร่วมวิเคราะห์ชุมชน และวางแผนในการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี บ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ เป็นพื้นที่เป้าหมายในปี 2561 นี้

โดย sansai วันที่ 16 ก.พ. 2561