ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสันป่าตอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน