ข่าวประชาสัมพันธ์

นายบัณฑูรย์ ภวสุริยกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสนม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน